Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

 

Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych

W celu rozwiązania postawionych problemów zarekomendowano następujące działania/ zadania inwestycyjne:
 • Infrastruktura kanalizacyjna:
 • Dla problemu 1.– brak sieci kanalizacyjnych
Zarekomendowano następujące działania:
 • budowa sieci kanalizacyjnej o długości 90.427 mb, w tym: 51.379,5 mb kanałów grawitacyjnych i 39.047,5 rurociągów tłocznych;
 • budowa 52 szt. przepompowni ścieków, w tym 14 szt. w obszarze zlewni Sława i 38 szt. w obszarze zlewni Krążkowo;
 • budowa 2 szt. lokalnych punktów tłocznych w obszarze zlewni Krążkowo;
Dla problemu 2.– niedobory oczyszczalni ścieków w Sławie
Zarekomendowano następujące działania:
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Sławie dla zapewnienia zgodności parametrów oczyszczonych ścieków  z podwyższonymi normami redukcji związków biogennych azotu i fosforu zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG oraz zwiększenie jej przepustowości do 30.250 RLM;
 • budowa oczyszczalni ścieków w Krążkowie spełniającej wymogi w zakresie podwyższonych norm redukcji związków biogennych azotu i fosforu zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG o przepustowości 8000 RLM. – budowa ze środków własnych Spółki do czasu uzyskania dofinansowania (V AKPOŚK) ;zadanie  poza aktualnym  wnioskiem
 
Tabela [SW] 1. Zakres rzeczowy- Zlewnia Sława - sieci kanalizacyjne

Lp.

Zakres rzeczowy- Zlewnia Sława kanalizacja

Zlewnia Sława [mb]

Razem do OPZ

Ilość przepompowni ścieków

Kanalizacja sanitarna

Rurociąg tłoczny

A

B

C

D

E

F

1.

Kanalizacja sanitarna dla wsi Śmieszkowo oraz rurociąg tłoczny Śmieszkowo – Wróblów

3733

2028

5 761,00

4

2

Kanalizacja sanitarna dla wsi Wróblów, oraz rurociąg tłoczny Wróblów - Sława

2442

1142

3 584,00

3

3

Kanalizacja sanitarna dla wsi Lubiatów, oraz rurociąg tłoczny Lubiatów - Krępina

2451

2528,5

4 979,50

2

4

Kanalizacja sanitarna dla wsi Krępina, oraz rurociąg tłoczny Krępina - Gola

895,5

3159

4 054,50

1

5

Kanalizacja sanitarna dla wsi Gola, oraz rurociąg tłoczny Gola - Lubogoszcz

2075

1491

3 566,00

4

6

Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków przy ul. H. Pobożnego do komory rozprężnej przy ul. Długiej w sławie

0

1106

1 106,00

0

7

Rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych z oczyszczalni na poletka filtracyjne

0

6390

6 390,00

0

8

Oczyszczalnia ścieków w Sławie

0

0

0,00

0

Razem

11 596,50

17 844,50

29 441,00

14

 

Tabela [SW] 2. Zakres rzeczowy -Zlewnia Krążkowo (Sieci kanalizacyjne)

Lp.

Zakres rzeczowy -Zlewnia krążkowo (Sieci kanalizacyjne)

Zlewnia Krążkowo [mb]

Razem do OPZ

Ilość przepompowni ścieków

Kanalizacja sanitarna

Rurociąg tłoczny

A

B

C

D

E

F

1

Kanalizacja sanitarna dla wsi Głuchów, oraz rurociąg tłoczny Głuchów - Tarnówek Etap I

1179,5

738

1 917,50

1

2

Kanalizacja sanitarna dla wsi Tarnówek, oraz rurociąg tłoczny Tarnówek – Kuźnica Głogowska (Etap II)

2051

1085

3 136,00

2P

1LPT

 

Razem Etap I i Etap II (Głuchów i Tarnówek)

3230,5

1823

5053,5

3+ 1LPT

3

Kanalizacja sanitarna dla wsi Kuźnica Głogowska, oraz rurociąg tłoczny Kuźnica Głogowska - Radzyń

2341,5

1682

4 023,50

3P

1LPT

4

Kanalizacja sanitarna dla wsi Myszyniec oraz rurociąg tłoczny Myszyniec - Kuźnica Głogowska

2853

1926

4 779,00

2

5

Kanalizacja sanitarna dla wsi Tarnów Jezierny, oraz rurociąg tłoczny Tarnów Jezierny - Głuchów

6795,9

4030

10 825,9

10

6

Kanalizacja sanitarna dla wsi Radzyń, oraz rurociąg tłoczny Radzyń - Lipinki

14242

6187

20 429,00

16

7

Kanalizacja sanitarna dla wsi Lipinki, oraz rurociąg tłoczny Lipinki – Krążkowo

4987

3822,5

8 809,50

2

8

Kanalizacja sanitarna dla wsi Krążkowo

5333,1

1732,5

7 065,60

2

Razem

39 783,00

21 203,00

60 986,00

38+2LPT

 
 
* LPT – lokalny punkt tłoczny
* P – - przepompownia
 
Projektowane nowe obiekty technologiczne Oczyszczalni ścieków w Sławie
 
Na zakres prac stanowiący nowo projektowane obiekty technologiczne Oczyszczalni ścieków w Sławie składają się:

a) Studnia Sd na kanale dopływowym ścieków do oczyszczalni

b) Komora przelewowa KP na kanale dopływowym ścieków do zbiornika retencyjnego.

c) Instalacja do przetwarzania odwodnionego osadu na mineralno-organiczny środek poprawiający właściwości gleby (użyźniacz);

d) Budowa wiaty magazynowej dla wyprodukowanego użyźniacza glebowego.

e) Budowa instalacji do odwadniania komór napowietrzania ścieków.

f) Budowa komory pomiarowej na rurociągach tłocznych ścieków oczyszczonych.

g) Budowa nowego rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych RT D315PE.

h) Budowa pompowni lokalnej ścieków na kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków

i) Budowa kanalizacji sanitarnej Ks200 z budynku zaplecza technicznego oczyszczalni ścieków

j) Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych RTD110PE z pompowni lokalnej do studni na dopływie Sd.

k) Budowa rurociągów tłocznych ścieków oczyszczonych 2 x D160PE do pompy ciepła

 
Modernizacja i przebudowa obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków w Sławie
a) Zbiornik ścieków dowożonych - instalacja pompy zanurzeniowej.
b) Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków- instalacja sita gęstego.
c) Komora biologicznej denitryfikacji.
d) Komora biologicznej nitryfikacji.
e) Pompownia ścieków oczyszczonych.

 

Infrastruktura wodociągowa:

 • Dla problemu 3.- brak infrastruktury wodociągowej 
 • Zarekomendowano następujące działania:
-budowa 46.333 km sieci wodociągowej na obszarze Aglomeracji Sława,
-budowa 1 szt. Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Głogowskiej;
 
 • Dla problemu 4. – straty wody
Zarekomendowano następujące działania:
-   modernizacja 3 szt. Stacji Uzdatniania Wody w Lipinkach, Krążkowie i Lubogoszczy,
 
Tabela [SW] 3. Zakres rzeczowy - Budowa sieci wodociągowej

Lp.

Zakres rzeczowy

Razem  nowo wybudowane

Obiekty

Sieci [mb]

 

A

B

C

1.

Sieć wodociągowa dla wsi/ przysiółka Głuchów z siecią wodociągową tranzytową Głuchów - Tarnówek - Etap I

 -

774,00

2.

Sieć wodociągowa dla wsi/ przysiółka Głuchów z siecią wodociągową tranzytową Głuchów - Tarnówek - Etap II

-

644

∑(1,2)

Razem Etap I i Etap II

 -

1418,00

3.

Sieć wodociągową dla wsi/ przysiółka Tarnówek z siecią wodociągową tranzytową - Tarnówek - Kuźnica Głogowska

 -

3 398,00

4.

Ujęcie i stacja uzdatniania wody oraz sieć wodociągowa w miejscowości Kuźnica Głogowska

1,00

2 004,00

5.

Sieć wodociągowa dla wsi Tarnów Jezierny

 -

9 454,60

6.

Sieć wodociągowa dla wsi Radzyń z rurociągiem tranzytowym Radzyń Kuźnica Głogowska

 -

17 336,00

7.

Sieć wodociągową dla wsi Lubiatów z przysiółkiem Krępina

 -

8 263,00

8.

Sieć wodociągowa dla wsi przysiółka Myszyniec z siecią wodociągową Myszyniec - Kuźnica Głogowska

 -

4 459,00

Razem

 1,0

46 332,6

 

B2. Budowa stacji Uzdatniania wody w Kuźnicy Głogowskiej
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi:
 • ujęcie wody,
 • stację uzdatniania wody,
 • rurociągi międzyobiektowe,
 • odstojnik popłuczyn,
 • zbiornik wyrównawczy,
 • rurociąg odprowadzający oczyszczone wody popłuczne,
 • Budowa systemu ogniw foto/woltanicznych (OZE) Stacji Uzdatniania Wody Kuźnica Głogowska o mocy 41,6 kWP.
 
B3. Modernizacja 3 szt. SUW
 
B3.1. Modernizacja SUW Lipinki
 • wymiana złoża filtracyjnego,
 • wymiana wyposażenie SUW służących do uzdatniania wody
 • renowacja studni głębinowych (2 szt.),
 • wyposażenie stacji w zastępcze źródło zasilania(agregat prądotwórczy)
 • remont budynku wraz z terenem przyległym (elewacja-malowanie, wymiana oświetlenia na energooszczędne, remont dróg dojazdowych, wymiana ogrodzenia na systemowe
 • monitoring pracy obiektu jak również CCTV
 • budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy paneli fotowoltaicznych 26 kWp  (100 szt./ 167,7 m3)
 
B 3.2 Modernizacja SUW Krążkowo
 • wymiana wyposażenie SUW służących do uzdatniania wody
 • renowacja studni głębinowych (2 szt.),
 • wyposażenie stacji w zastępcze źródło zasilania (agregat prądotwórczy)
 • remont budynku wraz z terenem przyległym (elewacja-malowanie, wymiana oświetlenia na energooszczędne, remont dróg dojazdowych, wymiana ogrodzenia na systemowe)
 • monitoring pracy obiektu jak również CCTV
 • budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy paneli fotowoltaicznych 21,84 kWp (84 szt. 140,85 m2)
 
B.3.3. Modernizacja SUW Lubogoszcz
 • renowacja studni głębinowych (4 szt.),
 • monitoring pracy obiektu jak również CCTV
 • budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy paneli fotowoltaicznych 41,6 kWp
Zarządzanie i eksploatacja infrastrukturY wodno- kanalizacyjnEJ
 
 • Dla problemu 5. - brak dostatecznej ilości sprzętu technicznego
Zarekomendowano następujące działania:
-    zakup 7 szt. specjalistycznego sprzętu obsługującego system kanalizacyjny: zlewnię Sława i Krążkowo, w tym: agregat prądotwórczy, ciągnik rolniczy, przyczepa jednoosiowa, ładowarka teleskopowa, samochód pogotowia wodno-kanalizacyjnego, samochód do czyszczenia kanalizacji oraz leasing pojazd asenizacyjny niezbędny do prowadzenia prawidłowej gospodarki osadami ściekowymi.
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.