Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

ZP-9/2017                                                                                                   Sława, 21.09.2017 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

o g ł a s z a 

trzeci przetarg na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Przyczepa asenizacyjna WUKO, rok produkcji 1990 – cena wywoławcza 934,96 zł netto (1 150,00 zł brutto)  (zgodnie z wyceną wykwalifikowanego Rzeczoznawcy, oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 2/2016 z dnia 05.01.2016 r.).

Niniejsze postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Oferty (zgodne z wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 6.10.2017 r.. Trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej WUKO” proszę składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. pokój nr 7, przy ulicy Długiej 1, 67-410 Sława, do dnia   6.10.2017 r. do godz. 1100

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.10.2017 r. o godz. 1115 w pomieszczeniu dyspozytorni, ul. Długa 1, 67-410 Sława.

Wyżej wymieniony pojazd można oglądać w Sławie, ul. Długa 1,  w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie telefonicznym  (tel. 68 356 63 90) w godz. : 0800 – 1400.

 

Oferta jest ważna 30 dni od daty otwarcia.

Sprzedający wystawia fakturę VAT.

Załączniki:

1.      Szczegółowy opis urządzenia.

2.      Formularz ofertowy.

3.      Dokumentacja fotograficzna.

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.