Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

ZP-11/2017                                                                                     SŁAWA 20.11.2017 r.

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.

OGŁASZA PRZETARG

NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

PT. " DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ODBIÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE I PEŁNIENIE FUNKCJI PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE ".

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., ul. Długa 1, 67-410 Sława, woj. lubuskie, tel. 68 356 63 90, faks 68 356 53 05.

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii elektrycznej dla 20 punktów odbioru energii elektrycznej, pełnienie funkcji Podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 200 kWp zlokalizowanej w Sławie przy ul. Długiej 1, oraz odbiór nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez ww. elektrownię PV co najmniej po cenie zgodnej z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.

 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. Grupy taryfowe to C12a, C11, C22a, B23, Prognozowane zużycie energii dla wszystkich punktów wynosi 2 716 743 kWh. Prognozowana ilość energii wprowadzonej do sieci OSD z OZE wynosi 29 354 kWh.

 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2, 09330000-1

 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 31.12.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiająca uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

a)         posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b)        posiada aktualną umowę generalną podpisaną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

 

III.3.2)Posiadania wiedzy i doświadczenia:

 Zamawiająca uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

a)      wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej, o wartości, co najmniej 500 tys. zł każda;

b)      świadczył usługę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) dla co najmniej dla jednego Przedsiębiorstwa.

 

III.3.3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

III.3.4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ORAZ REGULAMINU ZAMÓWIEŃ ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALZAICJI SŁAWA SP. Z O.O.

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Aktualna umowa podpisana z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Wykaz wykonanych dostaw energii elektrycznej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.

Wykaz wykonanych usług pełnienia obowiązków POB dla co najmniej jednego przedsiębiorstwa, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia,

 III.6) INNE DOKUMENTY

 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 Formularz ofertowy, formularz cenowy, postanowienia umowy, wykaz dostaw energii, wykaz świadczenia usługi POB

 III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg sektorowy na podstawie regulaminu zamówień sektorowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena sprzedaży energii elektrycznej i najwyższa cena odkupu energii elektrycznej z OZE.

 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 IV.3) ZMIANA UMOWY

 Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik.salwa.pl

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. zo.o., ul. Długa 1 pok. nr 7.

 IV.4.2) Termin składania ofert: 7.12.2017  godzina 11:00,  miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., ul. Długa 1, 67-410 Sława, pok. nr 7.

IV.4.3) Termin otwarcia ofert: 7.12.2017  godzina 11:05,  miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., ul. Długa 1, 67-410 Sława, pokój Prezesa Zarządu.

 IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

I.SIWZ:

1.     Przedmiot przetargu - wykaz punktów poboru, umów ich dotyczących, oraz ilości energii wyprodukowanej w OZE.

2.     Formularz cenowy.

3.     Formularz ofertowy.

4.     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

6.     Postanowienia umowy.

7.     Wykaz dostaw.

8.     Wykaz świadczenia usług POB.

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.